Zasady rezygnacji z usługi lub zmiany potwierdzonych terminów

  1. Przyjęcie oferty MANDARINE oraz potwierdzenie terminu świadczenia usługi następuje poprzez zapłatę pełnej kwoty z faktury PRO FORMA.
  2. Przyjmując ofertę i dokonując wpłaty Klient akceptuje zasady i warunki rezygnacji z usługi i zwrotu wpłaconych kwot określone w pkt. 3 poniżej.
  3. W przypadku całkowitej rezygnacji Klienta z zamówionej usługi lub rezygnacji z usługi w ustalonym terminie: (1) nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty wynagrodzenia, (2) nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty wynagrodzenia, (3) później niż na 10 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia.
  4. Przyczyny rezygnacji z zamówionej usługi lub zmiany jej terminu nie mają wpływu na zasady określone w punkcie 3 powyżej.
  5. Niezależnie od zatrzymanych kwot wynagrodzenia zgodnie z punktem 3 powyżej, Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich dodatkowych kosztów, które zostały wyszczególnione na fakturze PRO FORMA, które nie wchodziły w skład wynagrodzenia za usługę, a nie mogły zostać anulowane w związku z odwołaniem terminu świadczonej usługi (np. rezerwacje hotelowe, rezerwacje biletów, koszty materiałów itd.).
  6. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu świadczonej usługi na podstawie punktu 3 powyżej stanowią wynagrodzenie MANDARINE za pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi w pierwotnym terminie.
  7. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kwoty wymienione w pkt. 5 zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi.
  8. W przypadku: (1) rezygnacji z wykonywania usługi przez MANDARINE lub (2) zaproponowania przez MANDARINE zmiany terminu wykonania usługi i braku akceptacji tego terminu przez Klienta, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, powiększonego o wysokość odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, naliczonych od dnia wpłaty wynagrodzenia na konto MANDARINE, do dnia zwrotu tego wynagrodzenia.
  9. Komunikacja związana z odwołaniem lub zmianą terminów usług wymaga dla swej ważności zachowania formy e-mail - ze strony MANDARINE na adres mandarine@mandarine.pl.
  10. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów są sądy powszechne właściwe dla m.st. Warszawy, przy czym właściwość wydziałów tych sądów będzie określana według nazwy MANDARINE.